Vasiyetname, mirasbırakanın henüz hayatta iken malvarlığı üzerinde yapmış olduğu, son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya istisnai bazı durumlarda sözlü beyanıdır. Vasiyetname, kişiye ölümünden sonra sonuç doğuracak şekilde malvarlığı üzerinde tasarruf imkânı sağlar. Mirasbırakan, vasiyetname ile belirli bir malını mirasçılarından birine veya üçüncü bir kişiye bırakabilir, belirli mükellefiyetler yükleyebilir, vakıf kurabilir, mirasçı atayabileceği gibi şartların bulunması halinde mirasçılıktan da çıkarabilir.
Vasiyetnameler, tek taraflı olarak mirasbırakan tarafından düzenlenir. Vasiyetnamenin geçerliliği, belirli mal bırakılan, mirasçı atanan, bazı mükellefiyetler yüklenen, mirasçılıktan çıkarılan kişilere ulaşmasına ve bu kişilerin vasiyeti kabulüne bağlı değildir. Mirasbırakan ölümüne kadar her zaman vasiyetnameyi serbestçe değiştirebilir.
Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için belirli usul ve sınırlara tabii kılınmıştır.
KAÇ TÜRLÜ VASİYETNAME VAR?

Medeni Kanuna göre üç şekilde vasiyetname yapılabilir:

– Resmi vasiyetname: Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla noter veya sulh hâkimi tarafından düzenlenir.
Mirasbırakan, vasiyetnameyi okuyacak ve imzalayacak durumda ise; arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için miras bırakana verir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar. Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder. Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar. Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.
Mirasbırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz veya imzalayamazsa, vasiyet eden beyanlarını resmi memura bildirir ve resmi memur bu beyanlara uygun olarak vasiyetname metnini hazırlar. Memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine mirasbırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder. Bu durumda tanıklar, hem mirasbırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından mirasbırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.
– El yazılı vasiyetname: El yazılı vasiyetnamenin başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur. Vasiyetnamede vasiyetin yapıldığı yıl, ay ve günün de vasiyet eden tarafından kendi el yazısıyla yazılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu el yazılı vasiyetname ancak okuma yazma bilenler tarafından yapılabilecektir. Yine okuma yazma bilmesine rağmen başka bir engel nedeniyle yazı yazamayanlar bu vasiyetname türünü yapamayacaktır. El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir.

– Sözlü vasiyetname: Kanunda sözlü vasiyetname yapılabilecek haller sınırlı olarak sayılmıştır. Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir. Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler. Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime beyan ederler. Tanıklar, vasiyeti yazmak yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler.

Vasiyetname sıkı geçerlilik koşullarına bağlanmış olduğundan Kanunda belirtilen koşulların eksikliği halinde vasiyetname geçersiz olabilecek ve vasiyetnamenin iptali gündeme gelebilecektir. Vasiyetnamenin hazırlanmasında Kanunda belirtilen tüm şartların varlığına dikkat edilmelidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz