Başkan Yılmaz “Çağdaşlaşmanın önderi Atatürk’tür”

admin

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Yılmaz, ÇYDD’yi ziyaret edecek Edirne’li milletvekili adaylarına vermek üzere ‘’Nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti istiyoruz’’ başlığıyla seçmen bildirgesi hazırladıklarını belirterek, ‘’Biz çağdaşlığı Ulu Önderimiz Atatürk’ten öğrendik’’ değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Yılmaz, ÇYDD Edirne Şubesinde  bir basın toplantısı düzenledi

ÇYDD, Türkiye’de kendi alanında ve ülke üzerine düşünceleri olan bir dernek olduğunu ifade eden Yılmaz, ‘’Adı üstünde ÇYDD. Biz çağdaşlığı Atatürk’ten öğrendik.  Onun yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Seçim sürecine girdiğimiz için siyasi partiler bize uğradılar, uğrayacaklar.  Onlar bizi ziyaret ettiklerinde seçim bildirgesi hazırlayıp sunuyorlar.  Bizde bakıyoruz acaba neler getirecekler.  Bizler demokratik kitle örgütüyüz.  Toplumun sesi olmak istiyoruz.  O zaman bizde acaba toplum ne istiyor.  Siyasetçilerin önümüze koydukları yemekleri mi yiyeceğiz, yoksa biz bazı yemekleri kendimiz istiyoruz. Bize şu biçimde, şu yapıda, şu nitelikte yemekler ya da tasarılar gerekiyor. Nasıl Bir Türkiye Cumhuriyeti İstiyoruz. Böyle bir seçim bildirgesi hazırladık.  Seçmenlerin sesi olarak taleplerimiz var.  Onlardan vaatler istemiyoruz.  Biz taleplerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz.  Gelen siyasi parti temsilcilerin hazırladığımız belgeyi vereceğiz’’ diye konuştu.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (1)

 

 

 

 

 

 

 

Yılmaz hazırladıkları seçmen bildirgesinde yer alan isteklerini ise şöyle sıraladı:

‘’Ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelilkelerini ödünsüz koruyacak ve savunacak, ‘Yurtta barış, dünyadabarış’ ilkesi doğrultusunda ulusal çıkarlarımıza öncelik verecek. Demokratik örgütlü toplum yapısını güçlendirirken bu türörgütlenmelerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Ulusal egemenliğe dayalı tambağımsız’ niteliğine zarar vermeyecek ve dış odakların uzantısınadönüşmelerine olanak hazırlamayacak yasal düzenlemeleri yapacak. Erkler ayrılığını vazgeçilmez temel ilke sayacak. Siyasette hiçbir dinsel ögenin kullanılmasına izin vermeyecek,laiklik ilkesine ödünsüz bağlı.

Siyasal partiler yasasının demokratikleştirilmesini sağlayacak;adaletli temsili yansıtacak seçim ve siyasal partiler yasalarınıçıkaracak. Kadınların, toplumsal yaşama katılımını sağlayacak, ekonomik ve kültürel birikimini güçlendirecek, üretici becerisini geliştirenpolitikaları benimseyecek ve içtenlikle uygulayacak. Her yurttaşın ulusal, bilimsel, çağdaş, laik, karma, parasız veüretime dönük eğitim hizmetinden yararlanabileceği koşullarısağlayacak. Felsefi ve eleştirel düşünmeyi, sanatı, sporu, günlük yaşamınayrılmaz parçası yapacak, örgün eğitim kurumları dışında ticarikaygılarlaoluşturulmuş birimleri gereksiz kılacak. Bilimsel ve mali özerkliğe kavuşturulmuş demokratik yönetim vedenetim mekanizmalarına sahip üniversite yapısını oluşturacak.

Gençliğin eğitim, iş bulma ve iş kurma olanaklarını geliştirecek. Çocuk haklarını gerçek anlamda yaşama geçirecek. Su kaynaklarının ve çevrenin kirletilmesine; verimli tarım topraklarının çölleştirilmesine, yabancılara toprak satılmasına,plansız yapılaşma ile işgaline izin vermeyecek. Orman talanına engel olacak, sahillerin betonlaşmasını önleyecek,kültürel varlıklarımızın korunmasına önem ve öncelik verecek. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı yağmalatmayacak; halkımızın alın terini sömürtmeyecek, tam bağımsız ekonomik yapıyı kurup koruyacak.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (2)

 

 

 

 

 

 

 

TEKEL’in, Telekom’un, limanların, Tüpraş’ın, Petkim’in yeniden ulusumuzun malı olması için çalışacak, batık bankaların hesabını soracak üreten ekonomi oluşturacak. Ulusal özel sektörü, üretici yatırımlara ve istihdama yönlendirecek. Emekçisini ve emeklilerini yoksulluğa ve yoksunluğa mahkûm etmeyecek. Basın alanında tekelleşmeye izin vermeyecek. Sağlığın, sosyal bir insan hakkı olduğu gerçeğine inanmış, ulusa lgelişmenin, sağlıklı toplumla olanaklı olduğunu benimseyen, koruyucu hekimliğe öncelik veren bir sağlık politikası güdecek. Ucuz ve çevreye zararsız toplu ulaşıma öncelik veren, demiryolu, denizyolu kaynaklarını canlandıracak bir ulaşım politikasına önem verecek.

Yerleşimin, doğanın yapısını ve uygunluğunu gözeten, depremi vedoğal afetleri yazgı olmaktan çıkaran herkesi sağlıklı barınma ve öbürtemel gereksinimleri karşılayacak dayanıklı konut üretimi politikasını benimseyecek. Kamu hizmetlerinin yurdumuzu tüm coğrafi bölgelerine dengeli ulaşmasını sağlayacak, iç ve dış göçe neden olan ekonomik ve sosyal dengesizlikleri giderecek.

Suçu ve suçluyu korumayan çağdaş hukuk ilkelerini yasalaştıracak. Devlet kurumlarındaki kadrolara işin gerektirdiği niteliklere sahipliyakatli kişilerin getirilmesini sağlayacak.  İnsan emeğinin değerini bilen ve karşılığını veren, sendikal hakların önündeki engelleri kaldıran.  Dolaylı vergileri azaltacak ve vergiyi kazanca dayandıracak; Yerel yönetimlerin, yağma ekonomisine yol açan denetimsiz organlar olmasını önleyecek.

Ulusal gereksinimlerimize yanıt verecek, ülkemizin üretim olanaklarını en verimli biçimde geliştirecek tarım ve hayvancılık politikalarını uygulayacak. Dışa bağımlı olmayan, çevreyi kirletmeyen, ülke olanaklarını değerlendiren ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik politikaları uygulayacak. Bölgeler arasındaki dengesizliği giderecek. Ulusal gelirin hakça paylaşımını sağlayacak bir Türkiye Cumhuriyeti istiyoruz.” Dedi  toplantıda konuşan  ÇYDD Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç Çağdaş yaşamın faaliyetlerine değindi.   Dernek olarak her yıl artan sayıda öğrenciye burs verdiklerini, öğrencilere üst okula geçişte eğitim katkısı sağladıklarını Öğrencileri geleceğin  proje lideri  yetiştirme çabası yaptıklarını  Okullarda Ana sınıflara  kitaplık kurduklarını  bunun yanında birçok projeye katkı sağladıklarını söyledi.

 

 

 23 total views,  2 views today

Next Post

Eğitim İş’den eğitim toplantısı

              Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Eğitim-İş eğitim semineri ETSO toplantı salonunda düzenlendi. Toplantıya Eğitim İş Genel Merkez Mali Sekreteri Nazım Kırcı, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Özlük ve TİS Sekreteri Engin Çoğal, Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Hikmet Bölükbaşı, Eğitim İş Genel Merkez Eğitim […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp