Edirne İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlü’ğünün memur ve personeline yönelik hizmet içi eğitimleri tamamlandı. Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik olarak personelin yeterli ve gerekli bilgi donanımını sağlamak amacıyla 4 günlük eğitim tamamlandı. Eğitimleri İçişleri Bakanının  onayı ile görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi Rıza YILMAZ verdi.

Uydulamanın eğitim programı kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik olarak  personelin yeterli ve gerekli bilgi donanımını arttırmayı sağlamak amacıyla verilmiştir. Programın konu başlıkları şöyle; 5018 sayılı kanun kapsamında harcama süresi, süreçte rol alan aktörler görev ve sorumlulukları, mülkiye müfettişleri tarafından düzenlenen raporların değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılması hakkında yönerge, kamu zararının tanımı ödettirilmesi, kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve esaslar, taşınır mal yönetmeliği, taşınmaz mal yönetmeliği, il özel idaresinin görev yetki ve sorumlulukları ile diğer kurumlarla ilişkileri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ( D.İ.K ) ve il özel idaresinde uygulanması ile kurum kültürü ve kurumsal iletişim, imar kanunu ve mevzuatı, ruhsat denetimi ve GSM ruhsatlarının verilmesi.

Eğitime Genel Sekreter Vekili Dr. Ayhan ÖZKAN’da katıldı.