“İlçe Hakem Heyetleri Kaldırılıyor.”

admin

92,2 Radyo Su’da yayınlanan “Bilinçli Tüket Bilinçli Harca” programında Edirne Ticaret İl Müdürü ve aynı zamanda Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut ALTUN ve Raportör Canan ATASOY tarafından CANLI yayında önemli açıklamalar yapıldı.

Edirne Ticaret İl Müdürü ve aynı zamanda Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut ALTUN yaptığı açıklamada; 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ilçe hakem heyetlerinin kaldırılacağını ve yerine İl Ticaret Müdürlüğü’nün bakacağını belirtti. Altun açıklamasında;

 TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla, 1995 yılında her il ve ilçe merkezinde en az bir tüketici hakem heyeti kurulmuş ve geçen 23 yıllık sürede tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bu gün itibariyle 81’i ilde ve 921’i ilçede olmak üzere toplam 1011 tüketici hakem heyeti faaliyet göstermektedir.

Zaman içerisinde tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması ihtiyacı ortaya çıkmış olup yapılan çalışmalar sonucunda mevcut 1011 tüketici hakem heyetinin yetki alanları 01/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;

*01/08/2018 tarihinden itibaren (bu tarih de dahil olmak üzere), 81’i il ve 127’si ilçe merkezinde (bazı ilçe merkezlerinde 1’ den fazla tüketici hakem heyeti bulunmaktadır.) olmak üzere toplam 211 tüketici hakem heyeti tüketici uyuşmazlıklarını karara bağlama konusunda yetkilendirilmiştir. Yetkilendirilmiş 211 tüketici hakem heyeti, kendilerine ve yetki alanındaki ilçelerde bulunan kaymakamlıklara yapılan başvuruları karara bağlayacaklardır.

*Büyükşehir statüsüne sahip olmayan 51 ilde il tüketici hakem heyetleri, kendilerine ve illerinde bulunan ilçe kaymakamlıklarına yapılan tüketici uyuşmazlıklarınailişkin başvuruları karara bağlamaya yetkili olacaktır.

*Büyükşehir statüsüne sahip olan 30 ilin 393 ilçesinde, tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvurular, kaymakamlıklar tarafından kabul edilecek ve karar mercii olarakyetkilendirilen ilçe tüketici hakem heyetlerine iletilecektir.

*Yetki alanındaki ilçe tüketici hakem heyetleri 31/12/2018 tarihine kadar faaliyetlerine devam edecekler; bu tarihten itibaren görev ve yetkileri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erecektir. 01/08/2018 tarihinden önce yapılmış olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvurular hakkında, karar almak ve vergi dairelerine yapılacak bildirimler de dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler 31/12/2018 tarihine kadar yetki alanındaki ilçe tüketici hakem heyetleritarafından tamamlanacaktır.

*01/08/2018 tarihinden önce yapılmış olup, 31/12/2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvurular hiçbir şekilde yetkilendirilmiş tüketici hakem heyetlerine devredilmeyecektir.

* Yetkilendirilmiş tüketici hakem heyetlerinin yetki alanında olacak ilçelerde, tüketici hakem heyeti irtibat personeli görevlendirilecek.01/08/2018 tarihinden itibaren yetki alanındaki İlçe Kaymakamlıkları kendilerine yapılan başvuruları, görevlendirilen tüketici hakem heyeti irtibat personeli tarafından TÜBİS sistemine kaydedilerek karara bağlanmak üzere yetkilendirilen tüketici hakem heyetlerine ileteceklerdir.

Bilindiği gibi, İlçe Hakem Heyetlerinin yetki sınırı 4.570,00 TL iken bu sınır illerde 6.860,00 TL’ dir.  01/08/2018 tarihi itibariyle tüketiciler ilçelerde bulunan irtibat personeline müracaat edebilecekleri gibi doğrudan il merkezindeki Tüketici Hakem Heyetine de müracaat edebileceklerdir. Dolayısıyla aradaki parasal kademe de 51 ilde ortadan kalktığı gibi ilçedeki irtibat personeli müracaatları yetkilendirilen Tüketici Hakem Heyetine TÜBİS üzerinden göndereceğinden postadaki gecikme de ortadan kalkmış olacaktır.

Hakem Heyetleri daha hızlı, etkili ve profesyonel olarak çalışacaklar ve üreteceklerdir.” dedi.

Canan Atasoy;  “Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemez”

Program Raportörü Canan ATASOY da yaptığı konuşmada; Tüketici ve konut finansmanı kredilerine ilişkin ücretleri hakkında önemli bilgiler verdi. Atasoy konuşmasında; “- Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamaz. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemez. Kurul, gerekli gördüğü hallerde bu sınırı artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.

– Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir.

– Reddedilen kredi taleplerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler hariç olmak üzere herhangi bir ücret alınamaz.

– Konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranı veya kâr payının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, krediyi tahsis eden kuruluş nezdinde sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir veya birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması ile kredinin faiz oranı veya kâr payında finansal tüketici lehine mutabık kalınarak değişiklik yapılması hâllerinde, Kanunun 37 nci maddesinde yer alan erken ödeme tazminatı haricinde hiçbir ücret alınamaz. Tahsil edilebilecek erken ödeme tazminatı ise yapılacak faiz veya kâr payı indirimi tutarını aşamaz.

– Finansal tüketicilerin ilgili kuruluşlardan borçlarının bulunmadığına dair talep ettikleri bilgi yazıları için bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınamaz.

– Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edilemez.

– Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir ücret alınamaz. Bu hesap, finansal tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

– Finansal tüketicinin onayı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili hesap sözleşmesi yapılamaz ve kredi tahsilâtları bu hesaptan gerçekleştirilemez.” Dedi.

Banka ve kredi kartı ücretleri hakkında da çeşitli bilgilendirmelerde bulunan Atasoy; “ Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. Finansal tüketiciler tarafından yapılan ücretsiz kredi kartı başvurularının kuruluşlarca reddedilmesi hâlinde, bu başvuruya istinaden yıllık üyelik ücreti olan kredi kartı verilemez. Kart çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı limiti belirlerken, yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartı değerlendirme kriterlerini aynen uygulamakla yükümlüdür. Finansal tüketicilerin yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartını limiti aynı kalmak kaydıyla yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı ile değiştirme talepleri, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yerine getirilmek zorundadır.

– Finansal tüketicinin kredi kartı iptal talepleri, ilgili kredi kartıyla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemez. Bu şekilde iptal edilen kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde yıllık üyelik ücreti tahsil edilemez.

– Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamaz.

– Birinci ve ikinci fıkrada yer verilen kartlar dışındaki kredi kartları özelliklerine göre yıllık olarak belirlenen tutar kadar ücretlendirilebilir. Asıl karta bağlı olarak sunulan her bir ek kredi kartının yıllık üyelik ücreti, asıl kartın yıllık üyelik ücretinin yüzde ellisini geçemez.

– Kredi kartı yıllık üyelik ücreti, ancak finansal tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip ve yıllık olarak tahakkuk ettirilebilir.

– Kesintisiz olarak, en az yüzseksen gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları hareketsiz kart kabul edilir ve bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti yansıtılamaz. Kuruluşlar, finansal tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla veya kaydı tutulan telefon ile önceden bilgi vermek suretiyle bu nitelikteki kredi kartlarını kapatma hakkına sahiptir.

– Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son oniki aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilir. Bu dönem zarfında yıllık üyelik ücretlerinin tahsili için icra takibi yapılamaz. Bu ücretler için faiz veya kâr payı işletilemez ve Kredi Kayıt Bürosu ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi bildirimleri yapılmaz. Anılan oniki aylık dönem sonunda kredi kartı yıllık üyelik ücretlerinin tahsil edilememesi hâlinde ise bu ücretler iptal edilir. Finansal tüketici kredi kartı yıllık ücretinin tahsili amacıyla kredilendirilemez.

– Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adete kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamaz.” Dedi.

 

 388 total views,  2 views today

Next Post

MHP’den 24 Haziran değerlendirme toplantısı

MHP Edirne İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına; (MHP) Edirne İl Başkanı Avukat Süleyman Ferhatoğlu, İl Yönetimi, Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı. Düzenlenen Basın toplantısında konuşan ) MHP Edirne İl Başkanı Avukat Süleyman Ferhatoğlu, 24 Haziran seçimlerini değerlendiren bir konuşma yaptı.   Ferhatoğlu, konuşmasında;    “Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp