Kurumsal bakımdan yararlanma koşulları

admin

DSC_0877           Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş,çalışamayacak durumda olan ya da iş bulamayan engellilere bağlanan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklar % 200ila 300 oranlarında artırılarak anlamlı bir tutara ulaşmış,aylık bağlananların kapsamı genişletilmiştir.

Kendi adına çalışan engellilere isteğe bağlı erken emeklilik hakkı verilmiş, bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı tanınmıştır.

  • Engellinin sahip olduğu brüt 200m2’yi geçmeyen bir evi Emlak Vergisinden muaf tutulmuştur.Ayrıca konutlarda engellilere yönelik fiziki düzenlemeler için kolaylıklar getirilmiştir.

Engelli Bakım Hizmetleri

Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyecek derecede ağır engeli bulunan kişilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla2005 yılından bu yana bakım ve bakım destek hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak için, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmetini veren bakım elemanlarına sertifika zorunluluğu getirilmiştir. Bununla birlikte 2002 yılında 30 engelliye bir bakım elemanı düşerken, şimdi6 engelliye 1 bakım elemanı düşmektedir. Bu kapsamda Uzunköprü İlçemizde 80 yıl Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde 45 zihinsel engelli vatandaşımızın bakımı gerçekleştirilmektedir.

Evde Bakım

  • Türkiye Cumhuriyet sosyal bir hukuk devletidir. Bu tanımın da bir gereği olarak sosyal güvenlik alanında vatandaşlara ihtiyaçlarına göre belirli haklar sağlamaktadır. Bu haklardan bir tanesi de engellilerin evde bakım hizmetleridir. Her sağlıklı bireyin potansiyel birer engelli olduğu günümüzde devletler engelli vatandaşlara bazı sosyal ve ekonomik haklar tanımaktadırlar. Bizim ülkemizde de bu haklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında engelli vatandaşlara sunulmuştur. İlimizdeki 2170 muhtaç durumdaki ağır engelli vatandaşımıza evde bakım ücreti altında ödeme yapılmaktadır.  Her ne şekilde olursa olsun haneye giren gelirlerin, hanedeki kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen ortalamaya gelirleri , asgari ücretin 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı ücreti ödenmektedir.

Bu evde bakım ücreti;  Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşleri gibi engellinin bakımını üstlenen kişilere ödenir.

Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşların isterlerse bakım ücretlerini devletten alarak özel bakım merkezlerinde yatılı bakımı tercih edebileceklerini  belirterek; “ Bu kuruluşlara her bir engelli için aylık iki net asgari ücret miktarı kadar ödeme yapılmaktadır. 2013 Haziran ayı itibariyle 153 Özel Bakım Merkezinde 10.389engellimizin bakım ücretleri karşılanmaya başlanmıştır.

Özel Bakım Merkezlerinde geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak, 16 Ağustos 2013 tarihinde bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik hizmet veren özel bakım merkezleri için “Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği ”yeniden düzenlenmiştir. Yeni Yönetmelikle bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılışları, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı ve verilecek bakım hizmetinin usul ve esasları standarda bağlanmıştır

Erişilebilirlik 2005 yılında engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki engelleri kaldırmak üzere, kamuya açık her türlü yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile binaların,engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.Ayrıca, büyükşehir belediyeleri ile Belediyelerin sundukları ya da denetledikleri şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Kurulan altyapıyı hayata geçirmek üzere “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” 20 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında; illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlık edeceği “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları” tarafından yürütülecek takip ve denetlemeler ile erişilebilir olmayan uygulamalar için ceza uygulaması düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda ilimizde Valiliğimizce; Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve şehircilik,  Ulaştırma denizcilik ve haberleşme, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan denetim komisyonu oluşturulmuş olup, resmi ve özel yapılar ile açık alanlar denetlenmektedir.  Erişilebilirlik ile ilgili olarak tespit edilen eksiklikler yazılı olarak bina kullanıcılarına veya sahiplerine bildirilerek, verilen süre sonuna kadar eksiklerini tamamlamaları istenmiştir.

Engellilerin oy kullanmasında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler sonrasında 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimlerde engellilerin oy kullanmasında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bir Genelge hazırlanmış ve yapılan seçimlerde engellilerin oy kullanma haklarına erişebilirliği sağlanmıştır.

Eğitim

Engelliler Kanunu ile daha önceden özel eğitim desteğinden yararlanamayanların önü açılarak özel eğitim ihtiyacı olan tüm engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanması temin edilmiştir. Ayrıca, özel eğitimden faydalanmak için gereken engel oranının düşürülmesi ve yaş sınırının kaldırılması suretiyle hizmetten daha fazla vatandaşımızın faydalanması sağlanmıştır.

Resmi özel eğitim kurumlarına devam eden engelli öğrencilere evlerinden okullarına ücretsiz taşıma hizmeti verilmektedir. 2004-2005 öğretim yılında 6.901 engelli öğrencimiz taşıma hizmetinden faydalanmaktayken, 2012-2013 öğretim yılı sonunda bu sayı yaklaşık7 kat artarak 46.095’e ulaşmıştır.

Engelliler Vatandaşlarımız İçin Sosyal Haklar, İstisnalar

(19 Şubat 2014 tarihli 28918 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6518 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde yapılan ilave değişiklikler)

“-Ülkemizde engelliler için kamu ve özel kaynaklı, maddi ve manevi birçok sosyal hak bulunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve engelsiz bireyler ile aynı yaşam koşullarına sahip olmalarını sağlamak için verilen bu haklar ülkemizin sosyal bir kültüre ve pozitif ayrımcılığa sahip olduğunun en önemli göstergesidir. Kabul edilen tasarıya göre;

Engelli memurun engellilik durumundan kaynaklanan yer değişikliği talepleri, Engelli çocukların ihtiyaçları doğrultusunda uzman kişilerce eğitim planlaması, Korumalı işyerleri oluşturulması,

Engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele Toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi, Ev Tipi Sosyal Hizmet modeline geçilerek, toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukların önlenmesi, Türk Standartları Enstitüsü standartları arasında, erişilebilirlikle ilgili karar alma süreçlerine katılım Karayollarında engelliler için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması

Sosyal yardımların iyileştirilmesi, Engellilerin yaşadıkları yerde bakımlarının sağlanması gibi birçok iyileştirmeler yapılmıştır.

Engellilere Verilen Maaşlar ve Düzenli Yardımlar

Evde Bakım Aylığı

Evde bakım aylığı  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  tarafından %50 ve üzerinde özür oranı olup engelli sağlık kurulu raporunda “Ağır Engelli” ibaresi bulunan ve başkası olmadan kendi bakımını üstlenemeyecek engelliler için engellinin bakımını üstlenen kişilere verilen, şu anki mevzuatımızda maddi açıdan bir engellinin yararlanabileceği en iyi parasal destektir. Net tutarı bir asgari ücretin asgari geçim indirimsiz halidir ve aylık olarak ödenmektedir.  Evde bakım ücreti ödenebilmesi için engellinin ikamet ettiği konutta yaşayanların kişi başına düşen geliri asgari ücretin 2/3 ünden az olmalıdır.  İlimiz sınırları içinde Temmuz 2014 tarihi itibarıyla 2037 ağır engelli vatandaşımıza  aylık 810,70 TL. evde bakım ücreti ödenmektedir.

Engelli Aylığı ( 2022 Maaşı)

Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.

Muhtaç Aylığı

Muhtaçlık aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından %40 veya daha yukarı oranda özrü bulunan, sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, gelir getirici taşınır veya taşınmaz bir malı olmayan veyahut olsa bile bunlardan elde edeceği ortalama gelir muhtaçlık aylığı miktarını geçmeyen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır.

 

 

 96 total views,  2 views today

Next Post

Çin’de Türkiye’yi Edirne temsil etti

KIRKPINAR VE EDİRNE ÇİN’E TAŞINDI Çin CHONGQING Uluslararası Yatırım ve Küresel Tedarik Fuarı’na (CCISF 2016) katılan Edirne Belediyesi, Türkiye’yi Çin’de tanıttı. 53 ülkeden iş adamlarının, akademisyenlerin ve belediye yetkililerin katıldığı fuara Türkiye’den katılan tek kent Edirne oldu. Çin’in davetlisi olarak fuarda yer alan Edirne Belediyesi, kentin tarihi dokusunu, kültürü ve […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp