OKUL SERVİSİ REHBER PERSONEL KURSU DÜZENLENECEK

admin

Halk Eğitim Merkezinde Okul Servisi Rehber Personel Kursu Düzenlenecektir. Kursa Katılmak İçin 22 Yaşını Doldurmuş, 61 Yasından Gün Almamış İlkokul Mezunlarıda Müracaat Edebilecek. Edirne Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Ergun Ellibir Konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Müracaatlar 1-10 Eylül 2021 Tarihleri Arasında Kıyık Caddesi Üzerinde Bulunan Halk Eğitim Merkezine Yapılacaktır. Kurs Katılım Belgesi Zorunlu Olup; Önceden Almayanların Kursa Katılması Önem Arz Etmektedir. Daha önceden lise mezunu şartı vardı Önceki gün yayınlanan yönetmelikle ilkokul mezunu olanlara da Halk Eğitim’den kursa katılıp belge alma şartı ile servis ablası yapabilecekler.”ifadelerine yer verdi.

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre 6/1/2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü sürelerde periyodik muayeneleri de yaptırılmış olacaktır (EK-4).”
“o) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, (e) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“b) Servis aracında okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci bulunması durumunda rehber personel bulundurmakla,”
“4) Özel izin belgesinin iptal edilmesi nedeniyle taşınamaması,”
“f) Özel izin belgesine bağlı olarak, her eğitim-öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel, şoför isimleri ile araçların plakalarını ve her türlü değişiklikleri aynı gün içinde okul yönetimine bildirmekle,”
“ğ) Araçlarında, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sertifikaya sahip şoför ve rehber personeli çalıştırmakla,”
“h) Okul yönetimince belirlenen azami seyahat süresine uymakla,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “bağlı olduğu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili oda ve” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“g) Taşınacak çocuğun/öğrencinin servis aracındaki azami seyahat süresini belirlemek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış olması kaydıyla; en az lise mezunu olmak veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartıyla en az ilkokul mezunu olmak,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “yeni üretilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bentleri kapsamındaki şartlar 1/1/2018 tarihinden önce okul servis aracı olarak tescil edilmiş araçlarda aranmaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Covid-19 salgını nedeniyle okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla oniki yaşından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1/7/2023 tarihine kadar onbeş yaşından küçük olması şeklinde uygulanır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

 908 total views,  12 views today

Next Post

Fotograf sevenler Proje kapsamında Istrancalarda buluştu

Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg- IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan CB005.2.23.014 sayılı ‘The Life Giving force of Strandzha Mountain’ ‘ Istranca Dağı’nın Hayat Veren Gücü ‘ isimli projede Fotoğrafçı-amatörler için fotoğraf tatili ve “Hayat veren Su” sergisi adlı […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp